عدم نعوظ نوعی بیماری جنسی در آقایان است که ممکن است به دلیل جسمی و روانی به وجود آید