تعدیل کننده مزاج برای حفظ سلامتی ضروری است . اگرتعادل در امزاج بدن بهم بخورد، باعث بیماری می شود.